Sinus i kosinus
Sinus i kosinus su trigonometrijske funkcije ugla, koje se mogu prikazati kao odnos stranica pravouglog trougla. Tako definisan, sinus ugla α predstavlja odnos dužina katete naspram posmatranog ugla α ( b ) i hipotenuze pravouglog trougla ( c ). Kosinus ugla je odnos dužine katete a nalegle na ugao α i hipotenuze c pravouglog trougla.
$$\sin \alpha =\frac{b}{c} \Rightarrow b=c\cdot \sin \alpha $$
$$\cos \alpha =\frac{a}{c} \Rightarrow a=c\cdot \cos \alpha $$
Sa crteža se vidi da dužini b odgovara y komponenta hipotenuze (Cy), a da dužini a odgovara x komponenta hipotenuze (Cx). Otuda, prilikom razlaganja vektora F na komponente duž x i y ose, dužine komponenti možemo izračunati koristeći se izrazima:
$$F_{x} =F\cos \alpha \\ F_{y}=F\sin \alpha $$